فوتی (انتقال دهنده پوست)

ساخته شده برای انتقال محصول به ارتفاع و یا انتقال پوست (خروجی دستگاه) به بیرون از سالن با استفاده از باد

فوتی (انتقال دهنده پوست)

فوتی، انتقال با باد، نقاله با باد

فوتی (انتقال دهنده پوست)

محصولات مرتبط