پولیش حبوبات

در حال تکمیل

پولیش حبوبات

مناسب برای گرد و خاک زدایی از سطح محصولاتی مانند لوبیا و پولیشینگ نهایی قبل از بسته بندی

پولیش حبوبات

محصولات مرتبط